Assistenzärztinnen und Assistenzärzte

Amine Abdelkhalek
Assistenzarzt
E-Mail: Amine.Abdelkhalek(at)­ukmuenster(dot)­de

Ahmed Abouarab, UKM-Anästhesiologie

 

Ahmed Abouarab
Assistenzarzt
E-Mail: ahmed.abouarab(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Dr. med. (Univ. Debrecen) Hamza Abuazab
Assistenzarzt
E-Mail: Hamza.Abuazab(at)­ukmuenster(dot)­de

Mohamed Alrishi-UKM-Anästhesiologie

 

Mohamed Alrishi
Assistenzarzt
E-Mail: Mohamed.Alrishi(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Doctor medic Junaid Alam Bashir
Assistenzarzt
E-Mail: junaid.alambashir(at)­ukmuenster(dot)­de 

 

Dimislav Andonov
Assistenzarzt
E-Mail: Dimislav.Andonov(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Dr. med. Philip-Helge Arnemann
Assistenzarzt
E-Mail: philip.arnemann(at)­uni-muenster(dot)­de

 

Johannes Becker
Assistenzarzt
E-Mail: becker_j(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

Hartmut Beuke
Assistenzarzt
E-Mail: hartmutstefanrudolf.Beucke(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Dr. med. Emanuel Bolay
Assistenzarzt
E-Mail: Emanuel.Bolay(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Dr. med. Malin Borgmann
Assistenzärztin
E-Mail: Malin.Schoepper(at)­ukmuenster(dot)­de

Linda Boven-UKM-Anästhesiologie


Linda Boven
Assistenzärztin
E-Mail: linda.boven(at)­ukmuenster(dot)­de 

 

Frédéric Brillouet
Assistenzarzt
E-Mail: fbrillou(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

 

Henry Maximilian Bründl
Assistenzarzt
E-Mail: h_brue05(at)­uni-muenster(dot)­de  

 

Andreas Bückmann
Assistenzarzt
E-Mail: Andreas.Buekmann(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Dr. rer. nat. Catharina Conrad 
Assistenzärztin
E-Mail: Catharina.Conrad(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Loredana Virgila Costan
Assistenzärztin
E-Mail: loredana-virgilia.costan(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Diana Costa Goncalves
Assistenzärztin
E-Mail: Diana.CostaGoncalves(at)­ukmuenster(dot)­de 

Ivan Daranuta
Assistenzarzt
E-Mail: ivan.daranuta(at)­ukmuenster(dot)­de 

Bianca Debring
Assistenzärztin
E-Mail: bianca.piatec(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Mehmet Demir
Assistenzarzt
E-Mail: mehmet.demir(at)­uni-muenster(dot)­de

 

Maria Teresa Diebold 
Assistenzärztin
E-Mail: mariateresa.diebold(at)­ukmuenster(dot)­de 

Jana-Marie Dondrup, UKM-Anästhesiologie

 

Jana-Marie Dondrup
Assistenzärztin
Telefon: +49 (0)251 / 83 - 47255
E-Mail: Jana-marie.Dondrup(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Deniz Duran
Assistenzarzt
E-Mail: Deniz.Duran(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Georg Joseph Eschweiler
Assistenzarzt
E-Mail: GeorgJoseph.Eschweiler(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Immacolata Ferranti
Assistenzärztin
E-Mail: Ferranti(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

 

Jens Fischer de Brabander
Assistenzarzt
E-Mail: jdf(at)­uni-muenster(dot)­de

 

Dr. med. Sophia Forstmann
Assistenzärztin
E-Mail: Sophia.Forstmann(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Thomas Fraune
Assistenzarzt
E-Mail: t.fraune(at)­uni-muenster(dot)­de

 

Doctor-Medic Rida Gallaby
Assistenzarzt
E-Mail: gallaby(at)­uni-muenster(dot)­de

 

Julian Philip Gehrenkemper
Assistenzarzt
E-Mail: gehrenkemper(at)­anit.uni-muenster(dot)­de 

 

Adriane Gesing
Assistenzärztin
E-Mail: a_gesi02(at)­uni-muenster(dot)­de

 

Manuela Gómez Martínez
Assistenzärztin
E-Mail: Gomez.Martinez(at)­anit.uni-muenster(dot)­de 

Maximilian Grohe, UKM-Anästhesiologie

 

Dr. med. Maximilian Grohé
Assistenzarzt
E-Mail: maximilian.grohe(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Patricia Gros
Assistenzärztin
E-Mail: p_gros04(at)­uni-muenster(dot)­de

Ahmed Hamed
Assistenzarzt
E-Mail: Ahmedabdelhamid.Hamedahmed(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Dr. med. Anne Hannig
Assistenzärztin
E-Mail: annehannig(at)­uni-muenster(dot)­de

 

Mahmoud Hawari
Assistenzarzt
E-Mail: Mahmoud.Hawari(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Daniel Heine
Assistenzarzt
E-Mail: DHeine(at)­anit.uni-muenster(dot)­de 

Michael Heßler-UKM-Anästhesiologie

 

Dr. med. Michael Heßler
Assistenzarzt
E-Mail: Michael.hessler(at)­uni-muenster(dot)­de

Christian Hülsmeier-UKM-Anästhesiologie

 

Christian Hülsmeier
Assistenzarzt
E-Mail: Christian.Huelsmeier(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Youssef Ibrahim
Assistenzarzt
E-Mail: Youssef.ibrahim(at)­ukmuenster(dot)­de 

 

Dr. med. Christina Iffland
Assistenzärztin
E-Mail: iffland(at)­anit(dot)­uni-muenster

 

Inka Janssen
Assistenzärztin
E-Mail: Inkajanna.Janssen(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Maria Kamender
Assistenzärztin
E-Mail: Maria.Kamender(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Anatolii Khrypachenko
Assistenzarzt
E-Mail: Khrypachenko(at)­ukmuenster(dot)­de 

 

Stephanie Kieswick
Assistenzärztin
E-Mail: s.escudeiro.kiessling(at)­uni-muenster(dot)­de

Lothar Peter Klammer-UKM-Anästhesiologie

Lothar Peter Klammer
Assistenzarzt
E-Mail: Lotharpeter.Klammer(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Marlene Kleinsorge
Assistenzärztin
E-Mail: Marlene.Kleinsorge(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Dr. med. Patrick Knapp
Assistenzarzt
E-Mail: patrick.knapp(at)­ukmuenster(dot)­de  

 

Philipp Kock 
Assistenzarzt
E-Mail: kock(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

 

Katja Köhler
Assistenzärztin
Palliativmedizin
E-Mail: Katja.Koehler(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Jason Julius Korhonen 
Assistenzarzt
E-Mail: jasonkor(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

Thorsten Krug-UKM-Anästhesiologie

 

Thorsten Krug
Assistenzarzt
E-Mail: Thorsten.Krug(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Jan Krycki
Assistenzarzt
E-Mail: jan.krycki(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

 

Mira Küllmar
Assistenzärztin
E-Mail: kuellmar(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

 

Hendrik Lahl
Assistenzarzt
E-Mail: hendrik.lahl(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Jan Klaas Landwehrt
Assistenzarzt
E-Mail: JanKlaas.Landwehrt(at)­ukmuenster(dot)­de  

 

Jan Hendrik Lange
Assistenzarzt
E-Mail: JanHendrik.Lange(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Dr. med. Florian Lehmann
Assistenzarzt
Notfallmedizin
E-Mail: florian.lehmann(at)­uni-muenster(dot)­de

 

Kathrin Leitner
Assistenzärztin
E-Mail: leitnerkathrin(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

 

Carlos Angus Remón Love
Assistenzarzt
E-Mail: Carlosangus.Remonlove(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Philipp Rainer Lührs
Assistenzarzt
E-Mail: luehrs(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

 

Annabelle Lumpp
Assistenzärztin
E-Mail: lumpp(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

 

Dr. med. Timo Valentin Maeßen
Assistenzarzt
E-Mail: Timo.Maessen(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Andreas Margraf
Assistenzarzt
E-Mail: andreas.margraf(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

Christina Marie Massoth-UKM, Anästhesiologie

 

Dr. med. Christina Marie Massoth
Assistenzärztin
E-Mail: Christina.massoth(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Dr. med. Ines Mechergui
Assistenzärztin
E-Mail: Ines.Mechergui(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Dr. med. Astrid Mellmann
Assistenzärztin
E-Mail: a.mellmann(at)­uni-muenster(dot)­de

 

Valentin-Florin Mocanu
Assistenzarzt
E-Mail: Valentn-Florin:Mocanu(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Viktorija Nastova
Assistenzärztin
E-Mail: Nastova(at)­anit.uni-muenster(dot)­de 

 

Francisco Salvador Noriega González
Assistenzarzt
E-Mail: Franciscosalvador.Noriegagonzalez(at)­ukmuenster(dot)­d

 

Sebastian Opas
Assistenzarzt
E-Mail: sebastian.opas(at)­ukmuenster(dot)­de 

Merle Jasmin Pilz
Assistenzärztin
E-Mail: Merle.Pilz(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Erwin Christopher Prihadi
Assistenzarzt
E-Mail: ErwinChristopher.Prihadi(at)­ukmuenster(dot)­de

David Ptascheck, UKM-Anästhesiologie


David Ptaschek
Assistenzarzt
E-Mail: David.Ptascheck(at)­ukmuenster(dot)­de 

Stefanie Menne, UKM-Anästhesiologie


Dr. med. Stefanie Ptascheck
Assistenzärztin
E-Mail: Stefanie.Menne(at)­ukmuenster(dot)­de 

 

Mohamed Ramadan
Assistenzarzt
E-Mail: mohamed.ramadan(at)­ukmuenster(dot)­de 

 

Dr. med. Christina Remke
Assistenzärztin
E-Mail: remkec(at)­uni-muenster(dot)­de 

 

Eva Richter
Assistenzärztin
E-Mail: e.richter(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

 

Silvan Rieder
Assistenzarzt
E-Mail: Silvan.Rieder(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Dr. med. Cordula Sauerhoff
Assistenzärztin
E-Mail: cordula.sauerhoff(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

 

Bengt Schilling
Assistenzarzt
E-Mail: Bengt.Schilling(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Dr. med. Christina Schmidt
Assistenzärztin
E-Mail: christina.schmidt(at)­ukmuenster(dot)­de

Patrick Schmidt-UKM-Anästhesiologie

 

Patrick Schmidt
Assistenzarzt
E-Mail: schmidtp(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

Matthias Schmidt-Mattern
Assistenzarzt
E-Mail: Matthias.Schmidt-mattern(at)­ukmuenster(dot)­de

 

David Fabian Schulz
Assistenzarzt
E-Mail: Schulz(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

Kei Schulz, UKM-Anästhesiologie

 

Dr. med. Kei Schulz
Assistenzarzt
E-Mail: kei.schulz(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Dr. med. David Schwarzmaier
Assistenzarzt
E-Mail: schwarzmaier(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

 

Judith Schwellenbach
Assistenzärztin
E-Mail: Judith.Schwellenbach(at)­ukmuenster(dot)­de

Elisabeth Schwob, UKM-Anästhesiologie

Dr. med. Elisabeth Schwob
Assistenzärztin
E-Mail: Elisabeth.Schwob(at)­ukmuenster(dot)­de 

 

Laura Mareen Seidel
Assistenzärztin
E-Mail: laura.seidel(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Lydia Woro Septianingrum
Assistenzärztin
E-Mail: Lydiaworo.Septianingrum(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Omar Shebib
Assistenzarzt für Anästhesiologie
E-Mail: Omar.Shebib(at)­ukmuenster(dot)­de

Taras Shpyruk
Assistenzarzt
E-Mail: Taras.Shpyruk(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Dr. med. Maximilian Steinau
Assistenzarzt
E-Mail: Maximilian.steinau(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Saman Tchaichian
Assistenzarzt
E-Mail: s.tchaichian(at)­uni-muenster(dot)­de

 

Irina Thoene
Assistenzärztin
E-Mail: irina.thoene(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Sabin-Tudor-Claudiu Toma
Assistenzarzt
E-Mail: Saman.Tchaichian(at)­ukmuenster(dot)­de

Anna-Lena Ueding-UKM-Anästhesiologie

 

Dr. med. Anna-Lena Ueding
Assistenzärztin
E-Mail: Anna-Lena.Ueding(at)­ukmuenster(dot)­de 

Dr. med. (Sote) Falko Unsel
Assistenzarzt
E-Mail: Falko.Unsel(at)­ukmuenster(dot)­de 

Johannes Unverfehrt, UKM-Anästhesiologie

 

Johannes Unverfehrt
Assistenzarzt
E-Mail: unverfehrt(at)­anit.uni-muenster(dot)­de 

Georgios Varelas
Assistenzarzt
E-Mail: jorgo.varelas(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

 

Suzanne ter Veldhuis
Assistenzärztin
E-Mail: Suzanne.terVeldhuis(at)­ukmuenster(dot)­de

Maria Chiara Villani
Assistenzärztin
E-Mail: Mariachiara.Villani(at)­ukmuenster(dot)­de

Nana-Maria Wagner, UKM-Anästhesiologie

 

Priv.-Doz. Dr. med. Nana-Maria Wagner
Assistenzärztin
E-Mail: Nana-maria.Wagner(at)­ukmuenster(dot)­de 

Irina Waschinsky
Assistenzärztin
E-Mail: Irina.Waschinsky(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Dr. med. Raphael Weiss
Assistenzarzt
E-Mail: r_weiss(at)­anit.uni-muenster(dot)­de 

 

Dr. med. Marcel Wessendorf
Assistenzarzt
E-Mail: Marcel.Wessendorf(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Irawan Wisudanto
Assistenzarzt
E-Mail: i_wisu01(at)­uni-muenster(dot)­de 

 

Claus Julius Witt
Assistenzarzt
E-Mail: wittjul(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

 

Anna Katharina Wulfert
Assistenzärztin
E-Mail: a.wulfert(at)­uni-muenster(dot)­de 

 

Dr. med. Till Janusz Würdemann
Assistenzarzt
E-Mail: Till.Wuerdemann(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Liuqing Yang
Assistenzärztin
E-Mail: yang.iuqing(at)­uni-muenster(dot)­de

 

Deniz Yavuz-Willmer
Assistenzärztin
E-Mail: Deniz.Yavuz-Willmer(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Myroslav Yakubov
Assistenzarzt
E-Mail: Myroslav.Yakubov(at)­ukmuenster(dot)­de 

Katrin Zichol-UKM-Anästhesiologie

 

Dr. med. Katrin Zicholl
Assistenzärztin
E-Mail: katrin.zicholl(at)­ukmuenster(dot)­de

Finnja Marie Zurek-Leffers
Assistenzarzt
E-Mail: FinnjaMarie.Zurek-Leffers(at)­ukmuenster(dot)­de

 
 
 
 

Kontakt

Prof. Alexander Zarbock, UKM-Anästhesiologie

Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie

Univ.-Prof. Dr. med.
Alexander Zarbock
Direktor der Klinik

Albert-Schweitzer-Campus 1
Gebäude A1
48149 Münster

T: +49 251 / 83-4 72 52
F: +49 251 / 83-4 86 67

zarbock(at)uni-muenster(dot)de

Anfahrt über
Albert-Schweitzer-Str. 33
48149 Münster

Informationen zur Anfahrt
Anfahrt mit Google Maps

Veranstaltungen